Puerta congelador TS 136.3 VR01

81607217

Puerta congelador TS 136.3 VR01 OBSOLETO

81607217